SU BAY DA
0371.000.422.609- VCB CN TÂN ĐỊNH- TP HCM